top of page
Kostprijs

Bij de start van een multidisciplinair onderzoek of start/verlenging van een therapie moet er een aanvraag te gebeuren tot tegemoetkoming in de revalidatiekosten. Deze aanvraag moet ingediend worden bij de zorgkas. Een kind / jongere kan enkel opstarten binnen CAR Antenne 3000 als hij/zij in orde is met zijn sociale bijdrage en aangesloten is bij een zorgkas.

Via deze link vindt u alle informatie terug over deze aanvraag.

De kosten voor zowel het onderzoek als de therapie binnen ons centrum worden bijna volledig gedragen door de Vlaamse Sociale Bescherming.

Als zorggebruiker dient u enkel het persoonlijk aandeel (remgeld) te betalen.

Het remgeld bedraagt momenteel (sinds 1/1/2024) €2,20 per soort prestatie per dag.

Er kan  meer dan één keer per dag remgeld aangerekend worden als er verschillende soorten gesprekken / therapieën op één dag gepland zijn.

 

Wanneer u recht heeft op verhoogde terugbetaling bij de verzekeringsinstelling betaalt u niets en worden de kosten helemaal gedragen door de Vlaamse sociale bescherming.
 

Tevredenheid

Alle medewerkers van CAR Antenne 3000 streven er naar om kwaliteitsvolle zorg te bieden. 

Op regelmatige basis wordt er gevraagd om een tevredenheidsbevraging in te vullen. Op die manier kunnen wij verder bekijken hoe we de therapiesessies kunnen invullen op maat van uw kind en uw gezin. 

Toch kan het gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt en dat u een klacht heeft over onze werking. Dit kan u via deze bevraging aankaarten en / of bespreken met de betrokken therapeuten. Indien u samen met hen niet tot een oplossing komt, kan u ook uw vragen, bedenkingen of klacht melden aan de directie:

anneleen.kerremans@antenne3000.be.

Verder bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheid via deze link.

Dienstverleningsovereenkomst

Om een goede opstart binnen ons Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) te kunnen garanderen, moet aan volgende praktische voorwaarden voldaan kunnen worden. Deze beschikkingen vloeien voort uit de revalidatieovereenkomst met het Departement Zorg:

 

Zorgaanbod

 

 • Therapie (revalidatie) wordt steeds voorafgegaan door een bilanperiode waarbinnen alle disciplines het functioneren van jullie zoon / dochter in kaart brengen. De afspraken in de bilanperiode zijn steeds tijdens de schooluren.

 • Na de bilanperiode zullen de doelstellingen van de daaropvolgende therapie besproken worden. CAR Antenne 3000 biedt gespecialiseerde therapie aan en gaat op regelmatige basis in overleg met andere betrokken personen / diensten (indien toestemming, zie toestemmingsformulier).

 • De multidisciplinaire therapie (revalidatie) is zeer tijdsintensief; er zijn minstens twee begeleidingsmomenten per week.

 • We verwachten van de ouders de nodige flexibiliteit inzake het inplannen van vaste afspraken voor revalidatie. Deze worden in samenspraak met de ouders vastgelegd op een moment dat inpasbaar is in het uurrooster van de betrokken therapeuten.

 • Het is mogelijk dat (een deel van) de revalidatie binnen de schooluren zal vallen. In dat geval zal er een overeenkomst opgemaakt worden die zowel door de school, de ouders als het CLB dient goedgekeurd te worden.

 • Tenminste 2 personen van 2 verschillende disciplines dienen per maand in te staan voor het multidisciplinaire karakter van de revalidatie. Om dit te kunnen realiseren wordt een optimale en stipte aanwezigheid op de revalidatie-afspraken verwacht. Indien een afspraak toch niet kan doorgaan verwachten we dat de afspraak tijdig (minstens 48u vooraf, tenzij overmacht) geannuleerd wordt.

 • CAR Antenne 3000 kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de opvang voor of na de therapie. De kinderen / jongeren kunnen in de wachtzaal wachten, maar hier is geen opvang voorzien.

 • Per revalidatiejaar dienen er minstens 2 contacten met de kinder- en jeugdpsychiater plaats te vinden om de lopende therapie te evalueren.

 • De psychopedagogische begeleiding is altijd een vast onderdeel van de revalidatie, waar ouderbegeleiding / gezinsgesprekken een belangrijk deel van zullen uitmaken.

 • Indien aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden, heeft een kind of jongere recht op revalidatie tot en met het 18e levensjaar.

 

Financieel

 • Om recht te hebben op een tegemoetkoming van de revalidatie moet het kind / de jongere aangesloten zijn bij een ziekenfonds en de zorgkas.

 • Wijzigingen (bv. verandering van ziekenfonds, statuut,…) dienen tijdig doorgegeven te worden aan de betrokken therapeuten.

 • De therapeuten zullen een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming van de revalidatie. De Zorgkassencommissie van de Vlaamse Overheid neemt de beslissing over de tegemoetkoming. Indien er geen goedkeuring komt, dient de therapie stopgezet te worden.

 • Iedere aanvraag tot revalidatie gebeurt voor een periode van 1 jaar.  Op het einde van deze periode wordt nagegaan of verdere revalidatie gewenst is.  Indien dit het geval is, kan er een verlenging van de revalidatieperiode aangevraagd worden, dit voor 1 jaar. Iedere revalidant heeft in totaal recht op 648 zittingen. Het remgeld bedraagt momenteel (sinds 1/1/2024) €2,20 per soort prestatie per dag.  Er kan  meer dan één keer per dag remgeld aangerekend worden als er verschillende soorten gesprekken / therapieën op één dag gepland zijn. Dit bedrag wordt ieder jaar per 1 januari geïndexeerd.  Het remgeld wordt maandelijks aan u gefactureerd.

 • De terugbetaling van een revalidatieverstrekking is niet cumuleerbaar met een terugbetaling van een behandeling van een zelfstandige logopedist.

 • De terugbetaling van de revalidatie is wel cumuleerbaar met een terugbetaling van een behandeling van een zelfstandig kinesist indien het om een andere pathologie gaat (dan de pathologie die behandeld wordt binnen het CAR) en de afspraken op een andere dag vallen dan de afspraken binnen het CAR.

 • Tijdens de bilanperiode is een cumul met een zelfstandig kinesist en logopedist wel mogelijk.

 • We verwachten voor de opstart van de revalidatie een attest van de zelfstandig kinesist en / of logopedist waarin de datum van stopzetting van deze therapie vermeld staat.

 • Een afschrift van de facturen is ter uwe beschikking op ons centrum.

 

Privacy

 • De ouders geven het CAR al dan niet de toestemming (formulier zie bijlage) alle nodige inlichtingen betreffende het kind uit te wisselen met externen (school, CLB, huisarts, ondersteuningsnetwerk, …).

 • In de onthaalbrochure vindt u het privacybeleid van CAR Antenne 3000 vzw.

 • Klachten met betrekking tot privacy dienen bezorgd te worden via mail aan privacy@antenne3000.be.

 

Visie, missie en waarden

 • Onze visie, missie en waarden kan u hier vinden.

 

Tevredenheid

 • CAR Antenne 3000 is erop gericht om goede zorg en dienstverlening te bieden. Indien u niet tevreden bent met de zorg of dienstverlening die u heeft ontvangen, willen we dat graag weten, zodat we de gelegenheid hebben om uw klacht aan te horen en deze op te lossen. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de directie van het centrum (Anneleen Kerremans; anneleen.kerremans@antenne3000.be / 016 31 99 70). Verder bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheid via deze link.

Afspraken ouders

Tijdens de therapie kunnen ouders altijd in de wachtzaal wachten. In overleg met de therapeut sluiten ouders soms het laatste kwartier van de therapie mee aan. In dat kwartiertje kan dan uitleg gegeven worden over de inhoud van de therapiesessie. Om privacy redenen kunnen we niet overleggen in de gang of in de wachtzaal.

bottom of page