top of page
Visie

CAR Antenne 3000 heeft tot doel een kwalitatief hoogstaand revalidatieaanbod te realiseren. Dit revalidatieaanbod behelst een grondige multidisciplinaire diagnostiek, een functionele  ambulante revalidatie en een psychosociale en pedagogische opvolging van normaal begaafde kinderen en jongeren tot 19 jaar met een autismespectrumstoornis, een complexe ontwikkelingsstoornis of ADHD. 

Onze visie is dan ook om een veilige en inclusieve omgeving te bieden waar kinderen en jongeren met autisme en ADHD zich kunnen ontwikkelen en groeien. We willen kinderen en jongeren met autisme en ADHD ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel en hen helpen te bloeien in een veilige, inclusieve en ondersteunende omgeving. 

 

We geloven dat elk kind uniek is en zijn of haar eigen manier van leren en communiceren heeft. Ons centrum richt zich daarom op het individu en diens context en hun specifieke behoeften en interesses. 

Het revalidatieprogramma wil de competentie van de zorggebruiker en zijn omgeving verhogen i.f.v. een optimale ontplooiing en welzijn, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van elke persoon. 

 

We geloven ook dat de omgeving van het kind een belangrijke rol speelt bij zijn of haar ontwikkeling. Daarom werken we niet alleen met het kind, maar ook met de ruimere context. We werken samen met ouders, de school en andere betrokken hulpverleners om ervoor te zorgen dat het kind / de jongeren de nodige ondersteuning krijgt in verschillende aspecten van zijn of haar leven. 

Onze aanpak is gebaseerd op evidence-based praktijken en we blijven ons voortdurend ontwikkelen en verbeteren om ervoor te zorgen dat we kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden. 

 

We geloven in de multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende disciplines samenwerken om het kind, de jongeren en diens context te ondersteunen. Ons therapeutisch team bestaat uit psychologen, orthopedagogen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten / kinesisten, een kinder- en jeugdpsychiater en een maatschappelijk werker. Ons team werkt nauw samen om een geïntegreerde aanpak te bieden die is afgestemd op de specifieke behoeften van elk kind. 

Ten slotte geloven we in het belang van het creëren van een plek waarin kinderen en jongeren met autisme en ADHD worden geaccepteerd en gewaardeerd voor wie ze zijn. We streven ernaar om bewustzijn te creëren en de kennis van autisme en ADHD te vergroten.

 

Missie

Wij willen een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden.

           

Ons therapeutisch team, bestaande uit verschillende disciplines werkt hiertoe nauw samen om een samenhangende multidisciplinaire ondersteuning aan te bieden aan de cliënt en zijn/haar omgeving. 

Onze missie omvat dan ook het werken met de ruimere context van het kind, zoals zijn of haar familie, school en/of andere hulpverleners. We geloven immers dat een ondersteunende omgeving buiten ons centrum essentieel is voor de groei van het kind.  

We streven er naar om een omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren met ASS en/of ADHD worden geaccepteerd en gewaardeerd voor wie ze zijn. We geloven dat het belangrijk is om bewustzijn te creëren en de kennis van ASS en ADHD te vergroten binnen de ruime omgeving van het kind of de jongere. 

Waarden

 • We geloven in de eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.

 • We vinden een pluralistische mens- en maatschappijvisie belangrijk.

 • We hebben de overtuiging dat elke persoon, ondanks zijn stoornis of beperking, voldoende (ontwikkelings-) mogelijkheden heeft om voor zichzelf een waardevolle plaats in de maatschappij te realiseren en het recht heeft daarbij ondersteuning te krijgen.

 • We menen dat de hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze, d.w.z.:

  • dat de betrokken persoon in de eigen omgeving (gezin, school,…) moet kunnen blijven.

  • dat de betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving maximaal moet benut worden.

  • dat de motivatie van de cliënt en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.

  • dat we streven naar openheid in besluitvorming naar de cliënt toe en maximaal overleg met de cliënt.

  • dat we respect hebben voor de keuzes inzake hulpverlening en behandelingsprogramma die door de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger gemaakt worden op basis van onze adviezen.

  • dat we respect hebben voor de culturele, religieuze en filosofische waarden van elk individu.

  • dat we respect hebben voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.

  • dat we vertrouwen hebben in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.

 • We streven continu naar verbetering van de hulpverlening.

vogels - kopie_edited.jpg
bottom of page