top of page
Privacy-beleid

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van CAR Antenne 3000 vzw, met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Sint-Geertruiabdij 6 met ondernemingsnummer BE0433.184.479, met directeur mevrouw Anneleen Kerremans.

CAR Antenne 3000, staat voor multidisciplinaire ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van CAR Antenne 3000 geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door CAR Antenne 3000, meer bepaald hoe CAR Antenne 3000 gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. CAR Antenne 3000 leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Voor de uitvoering van de diensten van CAR Antenne 3000 is zij de verwerkingsverantwoordelijke.

Om te weten welke cookies worden verwerkt door CAR Antenne 3000, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

2. Welke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan CAR Antenne 3000 doorgeeft bij uw aanmelding via de website, per mail of via telefonische contactname.

 

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

a) Algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres,

e-mailadres en telefoonnummer(s), geslacht, …

b) Specifieke persoonsgegevens zoals fysieke gegevens, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, informatie over verwanten, …

c) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, medicatieverbruik, …

 

Daarnaast verzamelt CAR Antenne 3000 persoonsgegevens in het kader van aanwervingen.  Wanneer u ons uw CV en/of sollicitatiebrief overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.

 

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

CAR Antenne 3000 verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens voor onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

 

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van CAR Antenne 3000 en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

 

3.2. Om u uit te nodigen voor evenementen en eventuele nieuwsbrieven.

 

3.3. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

4. Op basis van welke grondslag?

CAR Antenne 3000 baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt CAR Antenne 3000 uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst tussen CAR Antenne 3000 en uzelf. 

Anderzijds vraagt CAR Antenne 3000 toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

In uitzonderlijke gevallen beroept CAR Antenne 3000 zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

CAR Antenne 3000 kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. 

Indien CAR Antenne 3000 uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

 

De vertrouwelijkheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

6. Bewerkers van patiëntenbestanden en hun bevoegdheden

Alle werknemers en medewerkers van CAR Antenne 3000 die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter  van de betrokken gegevens strikt in acht te nemen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door CAR Antenne 3000 30 jaar bewaard. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer de bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.  

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

 

8. Passende technische en organisatorische maatregelen

CAR Antenne 3000 heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

CAR Antenne 3000 besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan CAR Antenne 3000 aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. CAR Antenne 3000 slaagt uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

9. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

9.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  CAR Antenne 3000.  Daarnaast heeft u steeds het recht om CAR Antenne 3000 te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

9.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

9.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

9.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan CAR Antenne 3000 in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

9.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van CAR Antenne 3000 verwijderd worden.

9.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door CAR Antenne 3000 te contacteren

 • hetzij per e-mail via privacy@antenne3000.be

 • hetzij per post naar CAR Antenne 3000 vzw, Sint-Geertruiabdij 6, 3000 LEUVEN

Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

9.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door CAR Antenne 3000 evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

9.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 06/03/2023

 

Privacy verklaring sollicitanten

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens

 • Contactgegevens

 • Familiale gegevens

 • Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

 • Opleidings- en beroepsgegevens

 • Gerechtelijke gegevens

 • Medische gegevens

 • CV

 • Sollicitatiebrief

 

Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt:

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie.

Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden 1 jaar bewaard.

Ontvangers en doorgifte:

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken.

Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

Rechten mbt verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens, U hebt het recht om:

- Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

- Onjuiste gegevens te doen verbeteren

- In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen

- De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

- De aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

- U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatst bijgewerkte versie: 26/01/2024

Privacy-beleid
bottom of page