top of page
Onderzoek

Het multidisciplinair onderzoek bestaat altijd uit verschillende onderzoeksmomenten bij de volgende disciplines. Indien nodig kunnen extra onderzoeksmomenten in overleg met de ouders en de betrokken therapeut vastgelegd worden. De diagnostiek gebeurt altijd in functie van de begeleiding. Na de onderzoeksmomenten zijn er twee adviesgesprekken waarin de bevindingen worden toegelicht. De bevindingen worden ook neergeschreven in een onderzoeksverslag. Hiervoor hanteren wij het ICF-kader om aan te geven wat de moeilijkheden zijn en waar de zorg zich op zal richten.

De verschillende onderzoeksmomenten bij verschillende disciplines:

Pedagoog / psycholoog (2uur intake + 6 uur onderzoek + klasobservatie + adviesgesprek)  

In een intakegesprek verkennen we samen met de ouders de aangemelde problemen. We gaan terug in de tijd en bekijken waar de problemen gestart zijn en hoe ze geëvolueerd zijn. We staan stil bij de impact van de problemen op het gezin. Tijdens het intakegesprek verduidelijken we ook alle praktisch-organisatorische aspecten van onze dienst.

In het psychodiagnostisch onderzoek geven we aandacht aan verschillende ontwikkelingsdomeinen. We starten daarbij met een intelligentieonderzoek, indien nodig (resultaten niet ouder dan twee jaar). Verder onderzoeken we ook de aandachtbeheersing, het visueel en auditief geheugen, de visueel-ruimtelijke vaardigheden, het gebruik van oplossingsstrategieën, de werkhouding, de impulscontrole,… (neuropsychologisch onderzoek). Daarnaast verkennen we de sociale en communicatieve vaardigheden.
Belangrijke sociaal-emotionele thema’s worden eveneens bekeken aan de hand van een belevingsonderzoek. 

 

Psychomotorisch therapeut / Kinesitherapeut (3 tot 4 uur)  

Tijdens het psychomotorisch onderzoek worden de coördinatie en de fijn- en grofmotorische vaardigheden van het kind nagegaan. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar schrijfmotorische aspecten als schrijfhouding, schrijfproduct en –tempo alsook zintuiglijke waarneming.


Logopedist (2 uur)  

Tijdens het logopedisch onderzoek kijken we naar de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. De mondelinge taalvaardigheidstests geven ons een beeld van het niveau van begrijpen en produceren van taal. Aandachtspunten hierin zijn de woordenschat, zinsbouw en woordvorming. We letten op de uitspraak en detecteren eventuele foutieve mondgewoonten. We observeren tevens de communicatievaardigheden. De schriftelijke taalvaardigheidstests helpen het lees -en schrijfniveau te bepalen en eventuele problemen op het vlak van lezen en schrijven op te sporen.

 

Kinder- en Jeugdpsychiater, verantwoordelijk arts (2 uur + adviesgesprek) 

In de eerste contacten met de ouders en het kind worden de ontwikkelingsgeschiedenis en de huidige moeilijkheden (op school en thuis), waarvoor revalidatie gevraagd wordt, in kaart gebracht.    
Eveneens wordt aandacht besteed aan de relationele aspecten (tussen ouders en het kind, tussen leerkracht en het kind), die deze moeilijkheden beïnvloeden. In het individueel contact met het kind wordt gepeild naar cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden van het kind.


Image by Ramakant Sharda
bottom of page