top of page

Welkom bij CAR Antenne 3000 vzw

Centrum Ambulante Revalidatie

voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS 

Wie zijn wij?

CAR Antenne3000 is een Centrum voor Ambulante Revalidatie te Leuven. Samen met hun ouders en bredere omgeving willen we ze laten groeien en helemaal zichzelf laten worden. Ons centrum heeft een samenwerkingsovereenkomst met het

Departement Zorg (erkenningsnummer 9.53.606.01).

Wie kan bij ons terecht?

Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar;

  • met een normale begaafdheid. Kinderen en jongeren met problematieken die kaderen binnen randbegaafdheid of mentale beperking komen niet in aanmerking.

  • ​ ADHD en/ of een autismespectrumstoornis (ASS) én bijkomende comorbide problemen.

  • met een diagnose of ernstig vermoeden van één van de vermelde stoornissen.

  • ​die reeds een weg hebben afgelegd op gebied van diagnose of begeleiding (clb, monodisciplinaire begeleiding,…). 

  • ​met nood aan multidisciplinaire begeleiding. Naast de psychologische/pedagogische begeleiding en de kinderpsychiatrische opvolging, die steeds deel uitmaken van de revalidatie, moet er ook nood zijn aan logopedische en/of psychomotorische begeleiding . 

  • ​die gemotiveerd zijn om een intensieve begeleiding te volgen. De multidisciplinaire begeleiding is zeer tijdsintensief: er zijn meerdere begeleidingsmomenten per week, bij minstens twee verschillende disciplines, waarbij indien nodig, ook ouders op regelmatige basis betrokken kunnen worden.

bottom of page